ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย
 
ฝ่ายบริหารกิจการโรงเรียนประสาทวุฒิ
 
นายสัก กอแสงเรือง
นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนประสาทวุฒิ
     
     
   
  นายสุชาติ ไตรประคอง  
  ประธาน  
     
 
นายกฤช กิตติพนาชล   ดร.สมชาย จิรานันตรัตน์
รองประธาน   รองประธาน
     
นายสุจิต อุดมเกียรติกูล นายธนชาติ วรรณปรีดาพงศ์ นายสว่าง กอแสงเรือง
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
   
  นายโกวิท พิชิตธนารักษ์  
  เหรัญญิก  
 
 

 

โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th