ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
คณะกรรมการชมรมครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประสาทวุฒิ
 
คุณธนเดช อร่ามมนุปัญญากุล
ประธานชมรม ฯ
     
 
คุณครูเบญจพร อยู่ชูชัยมงคล   คุณครูพิมพ์ณิชา สิรินิพันธสกุล
ที่ปรึกษาชมรม ฯ   ที่ปรึกษาชมรม ฯ
     
คุณกฤษดา พงศ์สินพันธุ์ คุณนภัสกร เวชชศาสตร์ คุณประพันธ์ กิตติฤดีกุล
กรรมการชมรม ฯ กรรมการชมรม ฯ กรรมการชมรม ฯ
     
คุณวาสนา นิมา คุณสุดารัตน์ เหรียญทอง นางสาววรรัตน์ จันทนยิ่งยง
กรรมการชมรม ฯ กรรมการชมรม ฯ ผู้ประสานงาน
     
โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th