ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
วิสัยทัศน์                     
   
               โรงเรียนประสาทวุฒิ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการแก่ผู้เรียน ให้มีทักษะกระบวนการ
  เรียนรู้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความแตกต่างของบุคคลผู้เรียนสามารถสื่อสาร
ได้คล่องแคล่วอย่างน้อย 3 ภาษาและนำคุณธรรมพื้นฐานมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข
   
中心公学的展望
 
      中心公学以专心着意培养学生勤勉於学,善於钻研,而具有优质的各学科知识
为目标;以适用科技的教学啟发学生拓展自我为方针;使学生能以熟练的泰、中、
英三锺语文为交流工具,以纯良品德在社会日常中作幸福生活的实践          
   
Vision
   
      Prasartwuti School is  determined  to promote  morality  in 
learners and  to provide  them  with  fine academic quality Prasartwuti
adopts
technology  as  the fundamental  basis  for  individual  learners
have  to  be
able  to  fluently  communicate  in at  least  three 
languages.
Finally , they  could  adopt  basic  morality to  live  their 
lives  happily  in  our  community.
 

 

 

 

 

โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th